esf_852_projekts.jpg
Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai.
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.2.0/16/I/001
Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > Projekti > Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībaiesf_2014_2020.jpgNozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2021.gada 31.decembris
Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 312 242 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 1 819 808 EUR

Projekta mērķi

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona
Inga Zeide
Tālr: 64615339
E-pasts: inga.zeide@852.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

29.03.2018. I.Zeide.
Panākta vienošanās starp izglītotājiem un darba devējiem par profesionālajām kvalifikācijām, kuras nepieciešams sagatavot darba tirgū

Pabeigta Projekta 1.darbība Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide, veicot nozaru izpēti un pilnveidojot struktūru.
Pilnveidota nozaru kvalifikāciju sistēma un 14 nozaru kvalifikācijas struktūras, izstrādāta jauna nozares kvalifikācijas struktūra Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram.
Darbības ietvaros,  atbilstoši noslēgtā pakalpojuma līguma nosacījumiem Par tiesībām sniegt speciālistu pakalpojumus Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālo analīzi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ir veicis sekojošus uzdevumus:

  • Izvērtēti nozaru procesi, nosakot pamatprocesus/funkcijas un veicamos darbus/uzdevumus nozarē, izdalītas nozares darbības jomas  - sektorus/pamatprocesus – nozares sastāvdaļas vai atzarus ar misiju un noteiktu specifiku, kas veidojas, balstoties uz kopīgiem darbības procesiem vai pazīmēm.
  • Pilnveidoti/izstrādāti nozaru kvalifikāciju līmeņu apraksti atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņiem, izveidoti nozaru profesiju vispārīgie raksturojumi.
  • Pilnveidoti/izstrādāti nozaru profesiju apraksti, izveidoti nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskati.
  • Izstrādāta nozares saistīto profesiju karte, t.i. vizualizēta apkopotā informācija par nozarē esošo profesiju atbilstību Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras/un Latvijas Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādātās nozaru kvalifikāciju struktūras tiks saskaņotas nozaru ekspertu padomēs vai Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē, ja attiecīgā nozares ekspertu padome vēl nav izveidota.
Projekta 2.darbības ietvaros sadarbības partneri - LDDK, LOSP un LBAS  uzsākuši 90 Profesijas standartu/Profesionālās kvalifikācijas prasību (PS/PKP) izstrādi, t.sk. 56 jau pabeigti un ir saskaņoti Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē.
Projekta 3.darbības ietvaros 30.01.2018. noslēdzies pirmais iepirkums par Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi. Pieņemts lēmums 15.daļās par 36 profesionālo kvalifikāciju eksāmenu satura izstrādi, ar iepirkuma uzvarētājiem ir uzsākta līgumu slēgšana.
Projekta 4.darbības ietvaros turpinās Modulāro izglītības programmu izstrāde 34 profesionālām kvalifikācijām, saņemti I un/vai II nodevumi. Sadarbības partneru  - LDDK, LOSP un LBAS piesaistītie nozares eksperti nodrošina saturiskās ekspertīzes.
Projekta 5.darbības ietvaros ir izstrādātas tehniskās specifikācijas mācību simulācijas iekārtu iegādei profesionālām izglītības iestādēm,
Turpinās 26 mācību līdzekļu izstrāde, kas būs paredzēti profesionālās  izglītības izglītojamiem un pedagogiem izglītības satura apguvei, saņemti I un/vai II nodevumi.
16.03.2018. noslēdzies iepirkums Par digitālo mācību līdzekļu multimediju digitālās komponentes izgatavošanu, aprīlī tiks noslēgts līgums.
>> Relīze

Sadaļas arhīvs