esf_8322_projekts.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > Projekti > Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībaiesf_2014_2020.jpgAtbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Projekta mērķis

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta aktivitātes Facebook button_facebook_small.jpg

Projekta kontaktpersona
Liene Voroņenko
Tālr: 67350815
E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

06.09.2017. L.Voroņenko.
Projekta pasākumu uzskaite E-klasē

Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (8.3.2.2./16/I/001) pasākumu uzskaitei tām izglītības iestādēm, kuras ikdienas darbā neizmanto izglītības portālu "E-klase", tiks nodrošināta bezmaksas pieeja projekta pasākumu uzskaites sadaļai. Šāda iespēja būtiski atvieglos projektā iesaistīto speciālistu darbu satura atskaišu sagatavošanā - pasākumu un skolēnu uzskaitei projekta vajadzībām.
Lūdzam projekta īstenošanā iesaistītās izglītības iestādes sazināties ar "E-klasi", lai saņemtu detalizētāku informāciju.

31.08.2017. L.Voroņenko.
20170831.jpg34 Rīgas skolas uzsāks īstenot projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

2017.gada 31.augustā Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un  sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa parakstīja sadarbības līgumu par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Rīgas pilsētā.
Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu mācību gadu laikā 34 Rīgas izglītības iestādēs īstenot vairāk kā 800 dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam vairāk kā 4,3 miljonus eiro.
Projekta vadītāja Liene Voroņenko informē, ka šobrīd ir noslēgti sadarbības līgumi ar 74 pašvaldībām, iesaistot 233 izglītības iestādes visā Latvijā. Līdz ar to skolu risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolu izglītības pakalpojuma dažādošanā var tikt uzsākti, t.sk., sasaistot tos ar kopējām izglītības sistēmas pārmaiņām.
“Ir gandarījums par pašvaldību milzīgo darbu, kas paveikts esošās situācijas izvērtēšanā, skolu vajadzību noteikšanā un jaunu risinājumu izstrādē. Šo risinājumu vislielākā ietekme būs jūtama STEM izglītības saturā, jo var novērot, ka dabaszinību apguve un jaunu mācību formu attīstība STEM jomā izglītības iestādēm ir kļuvusi par prioritāti,” uzsver projekta vadītāja Liene Voroņenko.

29.08.2017. L.Voroņenko. Precizēts 30.08.2017.
Skaidrojums par pedagoģiskā personāla piesaistes nosacījumiem projektā

Informējam, ka ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras skaidrojums, ka pedagoģiskajam personālam, kas darba pienākumus veic saskaņā ar 05.07.2016. MK noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 13.punkta nosacījumiem (13. Vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu direktori un viņu vietnieki, struktūrvienību vadītāji, izglītības metodiķi, sporta organizatori, izglītības iestāžu bibliotekāri, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un pirmsskolas izglītības metodiķi, ja viņu darba slodze minētajos amatos atbilst vienai darba algas likmei, papildus sava amata pienākumiem var veikt citu pedagoģisko darbu līdz septiņām stundām nedēļā, saņemot par to papildu samaksu”) pieļaujamā maksimālā darba slodze nedēļā ir 47 stundas. Darba līgumos vai vienošanās par darba līguma grozījumiem šajos gadījumos ir jānorāda atsauce uz noteikumu 13.punktu.
Informācijai tiek pievienota vienošanās par darba līguma grozījumiem vispārīgā paraugforma, kurā ar dzelteno krāsu atzīmēts maināmais saturs.
>> Vienošanās paraugforma [DOC]

22.08.2017. L.Voroņenko.
Atbalsta materiāls sadarbības partneriem par projekta īstenošanu pašvaldībās

Izstrādāti skaidrojumi un paraugformas sadarbības partneru - pašvaldību Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu ieviešanai pašvaldībās.
Informējam, ka papildu jautājumi par grāmatvedības un finanšu jautājumiem nosūtāmi uz e-pasta adresi finanses@832.visc.gov.lv
>> Atbalsta materiāls [ZIP]

06.07.2017. L.Voroņenko.
Sadarbības partneru iepirkumu plānu iesniegšana

Sadarbības partneri – pašvaldības, ar kurām ir parakstīti sadarbības līgumi par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu, 10 dienu laikā tiek aicinātas iesniegt kalendārā ceturkšņa iepirkumu plānu. Iepirkumu plānā tiek iekļauti visi pakalpojumu iepirkumi, kurus plānots īstenot kalendārajā ceturksnī, t.sk., zemsliekšņa iepirkumi.
Iepirkumu plāni nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi info@832.visc.gov katra kalendārā ceturkšņa pirmajā darba dienā.
>> Plāna forma [XLSX]

30.03.2017. L.Voroņenko.
Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna īstenošanas laiks

Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu sadarbības partneri izstrādā divu gadu periodam no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam (iekļaujot divus mācību gadus - 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.). Izstrādājot formu iesniegšanai, izvēlnē Īstenošanas periods atzīmējama norāde "2017-2018".
Vēršam uzmanību, ka ir publicētas aktualizētas versijas Ieteikumiem izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna izstrādei un plāna formas!

15.03.2017. L.Voroņenko. Precizēts 28.03.2017.
Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna izstrāde

Lai nodrošinātu sadarbības partneriem atbalstu Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu (turpmāk plāns) projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros, VISC ir izstrādājis ieteikumus "Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs" kā palīgmateriālu plāna izstrādes procesā. Izstrādātais plāns ir iesniedzams 6 nedēļu laikā pēc pašvaldības deleģētā pārstāvja dalības tālākizglītības programmas semināros reģionos elektroniski uz epasta adresi info@832.visc.gov.lv vai vienojoties par citu laiku.
Papildu informācija un konsultācijas pieejamas nosūtot jautājumus uz augstākminēto epasta adresi.
Kontaktpersonas plānu izstrādes jautājumos:
– projekta vadītāja Liene Voroņenko;
– eksperte (iekļaujošās izglītības jautājumos) Māra Liepniece;
– ekspertes (pedagoģijas jomā) Lilita Kreicberga, Karīna Brikmane.
>> Ieteikumi, plāna struktūra un prezentācija [ZIP]

Sadaļas arhīvs