effect_projekts.jpg
EFFeCT:
Eiropas metodiskā ietvarstruktūra pedagogu kopīgās mācīšanās prasmju pilnveidošanai
Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmaerasmus_plus.jpgProjekts EFFeCT

EFFeCT - European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers
No: 562204-EPP-1-2015-1-HU-EPPKA3-PI-FORWARD

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Tempus Valsts aģentūra (Ungārija)
Īstenošanas laiks: 2015. gada 1.novembris – 2018. gada 30.aprīlis
Kopējais projekta finansējums: 666 540 EUR
Projekta kontaktpersona
Inta Baranovska
Tālr: 67350961
E-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv

Projekta mērķis: Pilnveidot pedagogu sadarbības/kopīgas mācīšanās prasmes (collaborative learning), lai palīdzētu skolām veidot jēgpilnas, daudzfunkcionālas starpsektoru partnerības un veicinātu dažādu iesaistīto pušu kopīgu mācīšanos skolas, vietējās kopienas, reģiona un valsts līmenī.
Skolotājiem nepieciešams pilnveidoties profesionāli  visā karjeras laikā. Uz sadarbību balstīta mācīšanās nodrošina iespēju gan apmainīties pieredzē, gan padziļināt zināšanas par mācību procesa teorētiskajiem aspektiem un metodēm.
Projektā, apkopojot un analizējot partnervalstu labās prakses piemērus kopīgas mācīšanās jomā, tiks izstrādāta vienota metodika. Tā būs pamats individuālu mācību programmu izveidei  partnervalstīs, ņemot vērā katras valsts kontekstu un vajadzības. Latvijā programmas aprobācijā kopīgi mācīsies skolu un vietējās kopienas komandas. Projekta pieredze un rezultāti tiks apkopoti e-izdevumā “Metodika profesionālās sadarbības veicināšanai”.

Projekta uzdevumi:

  • Apzināt inovatīvas pieejas projekta partnervalstīs pedagogu un citu ieinteresēto pušu kopīgās mācīšanās jomā;
  • Izmantojot vienotus kritērijus, veikt pieeju analītisku izvērtēšanu- kā šis pieejas darbojas, kādas ir to stiprās un vājās puses;
  • Izstrādāt inovatīvu produktu politikas veidotāju un praktiķu vajadzībām  – metodisko ietvarstruktūru, kas ietver kopīgās mācīšanās materiālu banku;
  • Pilotēt izstrādāto produktu dažādos līmeņos un dažādos nacionālajos kontekstos, lai izvērtētu tā pielāgojamību un pārneses iespējas.

Projekta partneri:

  • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
  • Juvaskulas Universitātes Pedagoģijas fakultāte – Somija
  • Valsts pedagogu tālākizglītības centrs – Čehija
  • Hārdfordšīras Universitāte – Apvienotā Karaliste
  • Limerikas Universitātes Jaunavas Marijas koledža – Īrija