Aktuālā informācija
Šajā sadaļā varat meklēt dažādus ar izglītību saistītus pētījumus
Sākumlapa > VISC > Pētījumi

Pētījumi

Diagnosticējošā darba par ekonomiskās izglītības jautājumiem 8.klasei rezultātu analīze

VISC ir apkopojis un analizējis diagnosticējošā darba par ekonomiskās izglītības jautājumiem 8.klasei rezultātus. Darbs noritēja no 2013.gada 18.marta līdz 22.martam, kopumā tika apkopoti 7322 skolēnu darbu rezultāti. Diagnosticējošā darba mērķis bija noskaidrot skolēnu zināšanas, prasmes un attieksmes par ekonomiskās izglītības jautājumiem.
>> Rezultātu analīze
>> Uzdevumi

Diagnosticējošā darba par cilvēkdrošības jautājumiem rezultātu analīze

VISC ir apkopojis un analizējis diagnosticējošā darba cilvēkdrošībā vispārējā vidējā (10.klase) un profesionālajā izglītībā (1.kurss) rezultātus. Darbs noritēja no 2013. gada 4.marta līdz 8.martam, kopumā tika apkopoti 3686 darbu rezultāti. Diagnosticējošā darba mērķis bija noskaidrot un novērtēt izglītojamā zināšanas, prasmes un attieksmes par cilvēkdrošības jautājumiem jeb drošu un veselīgu uzvedību dažādās ikdienas situācijās.
>> Rezultātu analīze
>> Uzdevumi

Diagnosticējošā darba par veselības izglītības jautājumiem 9.klasei rezultātu analīze

VISC ir apkopojis un analizējis diagnosticējošā darba par veselības izglītības jautājumiem 9.klasei rezultātus. Darbs noritēja no 2013.gada 4.februāra līdz 8.februārim , kopumā tika apkopoti 6904 skolēnu darbu rezultāti. Diagnosticējošā darba mērķis bija noskaidrot skolēnu zināšanas, prasmes un attieksmes par veselības izglītības jautājumiem.
>> Rezultātu analīze
>> Uzdevumi

Diagnosticējošā darba par veselības izglītības jautājumiem 5.klasei rezultātu analīze

VISC ir apkopojis un analizējis diagnosticējošā darba par veselības izglītības jautājumiem 5.klasei rezultātus. Darbs noritēja no 2013.gada 18.februāra līdz 22.februārim, kopumā tika apkopoti 9551 skolēna darbu rezultāti. Diagnosticējošā darba mērķis bija noskaidrot skolēnu zināšanas, prasmes un attieksmes par veselības izglītības jautājumiem.
>> Rezultātu analīze
>> Uzdevumi

Diagnosticējošā darba par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 6.klasei rezultātu analīze

VISC ir apkopojis un analizējis diagnosticējošā darba par ceļu satiksmes noteikumiem 6. klasei (2010. gada 29. novembris - 3.decembris) rezultātus. Kopumā tika apkopoti 13270 skolēnu darbu rezultāti. Vispārīgā un aprakstošā analīze sniedz ikvienam interesentam priekšstatu par skolēnu sasniegumiem ceļu satiksmes noteikumu apgūšanā un to izpratnē, kā arī palīdzēs izprast diagnosticējošajā darbā iekļauto ceļu satiksmes noteikumu punktus.
>> Rezultātu analīze

Diagnosticējošā darba par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 4.klasei rezultātu analīze

2008.gada 28.–31.janvārī ISEC organizēja diagnosticējošo darbu par ceļu satiksmes noteikumiem 4.klasei, lai noskaidrotu 4.klases skolēnu ceļu satiksmes drošības noteikumu zināšanu un ievērošanas līmeni. Diagnosticējošajam darbam bija divas daļas. Darba 1.daļā skolēni atbildēja uz 40 dažāda veida jautājumiem, kas pārbaudīja skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, izpildes laiks bija 40 minūtes. Darba 2.daļā bija ietverti 12 jautājumi, kas noskaidroja skolēna attieksmes pret personisko drošību uz ceļa, izpildes laiks bija 5 minūtes. Darbam bija viens variants un tas tika vērtēts 4 līmeņos.
>> Rezultātu analīze

Attieksme pret ceļu satiksmes noteikumiem

2010. gada decembrī tika veikta aptauja, kurā tika noskaidrota 6.klases skolēnu attieksme pret ceļu noteikumiem. Pētījumu veica Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, apjautājot 459 respondentus 25 Latvijas skolās.
>> Aptauja

Pētījums par centralizētā eksāmena angļu valodā rezultātu pielīdzināmību Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem

  • Pētījuma kopsavilkums [PDF]
  • Pētījuma teksts angļu valodā [PDF]

Pilotprojekta "Sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācija" rezultātu analīze

VISC 2010./2011.mācību gadā 12 pirmsskolas izglītības iestādēs un 10 skolās organizēja pilotprojektu (pētījumu) "Sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācija" ar mērķi nodrošināt bērnu vecumposmam atbilstošu izglītības saturu un veikt sagatavošanas darbus pamatizglītības apguvei no sešu gadu vecuma. Rezultātu analīzē iekļauts arī RSU Anatomijas un antropoloģijas laboratorijas pētījuma ziņojums "Bērnu fiziskās attīstības un stājas mērījumu rezultāti un ieteikumi" un labās prakses piemērs – integrēta āra rotaļnodarbība.
>> Rezultātu analīze

Mācību materiālu pieejamība un daudzveidība sociokultūras kompetences apguvei vidusskolā angļu valodas stundās

Pētījuma mērķis ir palīdzēt vidusskolas angļu valodas skolotājam orientēties izdevniecību piedāvātajā plašajā mācību literatūras klāstā, lai atlasītu darbam nepieciešamos mācību materiālus sociokultūras kompetences mācīšanai angļu valodas stundās.
>> Pētijums

Pētījums par mazākumtautību sākumskolu skolēnu valodas problēmām

2008.gadā ISEC ir sagatavojis pētījumu „Mazākumtautību (krievu) sākumskolas skolēnu valodā sastopamo ortogrāfijas un interpunkcijas problēmu raksturojums un to risinājuma iespējas”. Pētījuma mērķis bija izstrādāt didaktiskus ieteikumus sākumskolas skolotājiem, lai sniegtu atbalstu pedagogiem viņu darbā un novērstu skolēnu valodas ortogrāfijas un interpunkcijas problēmas sākumskolā.
>> Pētījums (krievu valodā).

Mazākumtautību etniskās identitātes veicināšana vispārizglītojošās izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas

Laikā no 2007.gada septembra līdz decembrim ISEC sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi, Daugavpils 3.vidusskolu, Rīgas Klasisko ģimnāziju un Liepājas 8.vidusskolu veica pētījumu "Mazākumtautību etniskās identitātes veicināšana vispārizglītojošās izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas". Tajā tika iesaistīti 2000 skolēni (12.klašu, 9.klašu, 6.klašu, kā arī 3.klašu skolēni) no Rīgas, Liepājas, Rēzeknes un Daugavpils vispārējās izglītības iestādēm, kā arī viņu vecāki un pedagogi.
>> Pētījums

Pētījums "Vispārizglītojošo skolu 1. klašu skolēnu gatavība pamatizglītības satura apguvei"

Pēc ISEC pasūtījuma laikā no 2007. gada 15. septembra līdz 15. decembrim veikts pētījums "Vispārizglītojošo skolu 1. klašu skolēnu gatavība pamatizglītības satura apguvei". Pētījuma mērķis - izstrādāt ieteikumus par piecus un sešus gadus veco bērnu sagatavošanu skolai, lai viņi varētu sekmīgi apgūt vispārējās pamatizglītības obligāto saturu. Pētījumu veica vispārizglītojošo skolu pedagogu un augstskolu mācībspēku komanda.
>> Pētījums

Pētījums "Skolēnu sasniegumu analīze tekstveidē latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā: situācijas izpēte un ieteikumi"

ISEC un Latviešu valodas un literatūras asociācija ar Valsts valodas aģentūras finansiālu atbalstu veikuši pētījumu "Skolēnu sasniegumu analīze tekstveidē latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā: situācijas izpēte un ieteikumi", lai aktualizētu teksta kā valodas apguves rezultāta nozīmi skolēna dzīves kvalitātes sekmēšanā un personības attīstībā. Pētījuma izstrādes grupu veidoja tās vadītājs Mg. paed. Kaspars Špūle, ISEC speciālists valsts pārbaudes darbu jautājumos, kopā ar vairākiem latviešu valodas speciālistiem un pedagogiem.
>> Pētījums

Pētījums par dzīves prasmju izglītību

Noslēdzies pētījums "Uz dzīves prasmju izglītību balstīta seksuālā un reproduktīvā izglītība un HIV/AIDS profilakse".
>> Pētījums

Pētījums par mācību grāmatu lasāmību

Lietišķās Kreativitātes grupa pēc ISEC un Valsts valodas aģentūras pasūtījuma ir veikusi izmēģinājuma pētījumu "Mācību grāmatu lasāmība – satura izteiksmes formas atbilstība skolēnu vecumposmu attīstības un uztveres īpatnībām, interesēm, pieredzei un vajadzībām". Pētījuma mērķis bija izstrādāt ieteikumus mācību grāmatu uztveres uzlabošanai.
>> Pētījums