saturs03.jpg
Speciālā izglītība — personām ar speciālām vajadzībām adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība.
Sākumlapa > Speciālā izglītība > Aktuālā informācija

Aktuālā informācija

Speciālā izglītība

20.02.2017. I.Prudņikova.
Seminārs speciālās izglītības matemātikas skolotājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centru un Gaujienas internātpamatskolu šī gada 14.martā plkst.10.00 Gaujienas internātpamatskolā, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes novadā, speciālās izglītības matemātikas skolotājiem organizē semināru “Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Semināra dalībnieki iepazīsies ar Gaujienas internātpamatskolas darba pieredzi, labās prakses piemēriem. Dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm speciālajā izglītībā, iepazīstināti ar Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra un Gaujienas internātpamatskolas pieredzi matemātikas stundu plānošanā un mācību procesa organizēšanā, būs iespēja piedalīties diskusijā.
Elektroniskā reģistrācija http://www.r1sips.edu.lv/
Papildu informācija:
Gaujienas internātpamatskolas direktore Vita Andersone t. 64381154, 28659919
Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktores vietniece Vineta Cibiņa t. 67181339, 28379719
>> Semināra darba kārtība

13.02.2017. A.Falka.
Seminārs vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 3.martā organizē semināru vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11, semināra sākums plkst.10.00. Uz semināru aicinām pieteikties vispārizglītojošo skolu speciālos pedagogus, vienu pārstāvi no skolas. Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv , nosaucot skolu, speciālā pedagoga vārdu, uzvārdu un personas kodu (apliecības izgatavošanai). Kad semināra dalībnieku grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta.
Semināra dalībnieku grupa ir nokomplektēta, semināra dalībnieku reģistrācija pārtraukta.
Paldies par Jūsu interesi!
>> Semināra darba kārtība

02.02.2017. I.Prudņikova.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils 4.speciālo PII šī gada 23.februārī plkst. 9.30 – 15.00 Daugavpils 4.speciālā PII, Daugavpilī, Podnieku iela 1, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem organizē semināru "Efektīva mūsdienu tehnoloģiju izmantošana mācību procesā pirmskolas vecuma bērniem iekļaujošā vidē".
Semināra dalībnieki iepazīsies ar Daugavpils 4.speciālās PII darba pieredzi, labās prakses piemēriem, atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Dalībnieki tiks informēti par informācijas tehnoloģiju izmantošanu pirmskolā, par mūsdienu tehnoloģijām kā atbalsta instrumentu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, par speciālo vajadzību agrīnās diagnosticēšanas nepieciešamību, varēs noskatīties praktiskās meistarklases nodarbību "Interaktīvās spēles 5-6.g bērniem speciālās programmas ietvaros" (valodas traucējumi), piedalīties diskusijā.
Pieteikšanās uz semināru līdz 14.02.2017. pa e-pastu  d4sp_pii@inbox.lv
Lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas:
– vārds,
– uzvārds,
– personas kods,
– iestāde,
– ieņemamais amats,
– pilsēta,
– e-pasts.
Papildu informācija: J.Jankovska, tālr. 65421352, 28658588
>> Semināra darba kārtība

12.01.2016. I.Ābelniece.
Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra

Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra (European Agency for Special Needs and Inclusive Education) ir neatkarīga organizācija, kas darbojas kā 29 dalībvalstu sadarbības platforma speciālo vajadzību un iekļaujošas izglītības jomā. Aģentūra ir dibināta 1996. gadā, to uztur dalībvalstu izglītības ministrijas un atbalsta Eiropas institūcijas – Eiropas Komisija un parlaments. Latvija ir aģentūras pilntiesīga dalībvalsts no 2004. gada. Tās mērķis ir uzlabot izglītības politiku un praksi attiecībā uz izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem un speciālām izglītības vajadzībām. Aģentūras darbs pamatā attiecas uz iespējām jēgpilnā uzlabot visu izglītojamo sasniegumus visos iekļaujošas mūžizglītības līmeņos, lai palielinātu viņu reālās iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē.
Aģentūra veicina Eiropas līmeņa un valstu specifiskās informācijas apkopošanu, apstrādi un izplatīšanu, kā arī piedāvā aģentūras dalībvalstīm mācīties vienai no otras, izmantojot dažāda veida zināšanas un pieredzes apmaiņu. Aģentūras īstermiņa un ilgtermiņa darbības programmas atspoguļo gan dalībvalstu prioritātes, gan Eiropas Savienības nostādnes par izglītojamiem ar speciālām izglītības vajadzībām un sekmē viņu iesaistīšanos vispārējā izglītībā un arodapmācībā .
>> Papildu informācija aģentūras vietnē
>> Publikācijas latviešu valodā

06.05.2014. M.Reigase.
Skaidrojums par speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem licencēšanu

Valsts izglītības satura centrs ir saņēmis skaidrojumu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta par speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 210159xx) licencēšanu, kuru sagatavojušas IKVD Licencēšanas un reģistru departamenta vecākās ekspertes Liesma Neipreisa un Dina Jēkabsone, kuru piedāvājam izglītības iestādēm.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs