saturs03.jpg
Speciālā izglītība — personām ar speciālām vajadzībām adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība.
Sākumlapa > Speciālā izglītība > Aktuālā informācija

Aktuālā informācija

Speciālā izglītība

19.02.2018. A.Falka.
Seminārs vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Jelgavas 1.internātpamatskolu – attīstības centru šī gada 23.martā organizē semināru vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem. Seminārs notiks Jelgavā, Institūta ielā 4, Jelgavas 1.internātpamatskolā – attīstības centrā, semināra sākums plkst.10.00. Uz semināru aicinām pieteikties vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistus, vienu pārstāvi no skolas. Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv , nosaucot skolu, pedagoga vārdu, uzvārdu un personas kodu (apliecības izgatavošanai). Kad semināra dalībnieku grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta. Gaidīsim Jūs mūsu seminārā!
>> Seminārā darba kārtība

30.11.2017. I.Prudņikova.
Par metodisko līdzekli "Ieteikumi iekļaujošas izglītības īstenošanai"

VISC Speciālās izglītības nodaļa ir izveidojusi metodisko līdzekli "Ieteikumi iekļaujošas izglītības īstenošanai". Šeit piedāvāti ieteikumi izglītības iestāžu vadītajiem un pedagogiem, lai nodrošinātu iekļaujošu izglītību, jo iestādēs šobrīd mācās ļoti dažādi izglītojamie un katram no viņiem ir savas vajadzības.
Metodiskie ieteikumi piedāvā iespēju veidot kopīgu izpratni par iekļaujošu izglītību un palīdzēt izglītības iestādei un katram pedagogam analizēt savu darbību un attieksmi.
>> Metodiskie ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

29.11.2017. M.Reigase.
Mācību metodiskais līdzeklis "Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā"

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola – attīstības centrs par valsts budžeta līdzekļiem ir izstrādājis mācību metodisko līdzekli "Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā", kas ir paredzēts izglītojamo ar speciālām vajadzībām matemātisko kompetenču attīstīšanai. Mācību līdzeklī uzdevumi ir sakārtoti ievērojot pakāpenību – no vienkāršākā uz sarežģītāko, no procesa, kas prasa tikai pamatprasmju apguvi temata ietvaros, līdz prasmei pamatot savu viedokli un apgūtās zināšanas un prasmes pielietot jaunās situācijās. Pedagogi šo mācību līdzekli var izmantot, mācot dažāda vecuma izglītojamos, izvēloties viņiem atbilstošas grūtības uzdevumus.
>> Macību līdzeklis publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli"

09.02.2017. A.Mīļā.
Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām ESF projekta pasākumos

Valsts izglītības satura centrs nodrošina atbalsta personāla izmaksas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, somatiskiem, valodas, mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem), lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos.
Izglītības iestāde izvērtē un savlaicīgi informē Valsts izglītības satura centru par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.
Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas projekta pasākumos, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts izglītības satura centram.

12.01.2016. I.Ābelniece.
Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra

Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra (European Agency for Special Needs and Inclusive Education) ir neatkarīga organizācija, kas darbojas kā 29 dalībvalstu sadarbības platforma speciālo vajadzību un iekļaujošas izglītības jomā. Aģentūra ir dibināta 1996. gadā, to uztur dalībvalstu izglītības ministrijas un atbalsta Eiropas institūcijas – Eiropas Komisija un parlaments. Latvija ir aģentūras pilntiesīga dalībvalsts no 2004. gada. Tās mērķis ir uzlabot izglītības politiku un praksi attiecībā uz izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem un speciālām izglītības vajadzībām. Aģentūras darbs pamatā attiecas uz iespējām jēgpilnā uzlabot visu izglītojamo sasniegumus visos iekļaujošas mūžizglītības līmeņos, lai palielinātu viņu reālās iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē.
Aģentūra veicina Eiropas līmeņa un valstu specifiskās informācijas apkopošanu, apstrādi un izplatīšanu, kā arī piedāvā aģentūras dalībvalstīm mācīties vienai no otras, izmantojot dažāda veida zināšanas un pieredzes apmaiņu. Aģentūras īstermiņa un ilgtermiņa darbības programmas atspoguļo gan dalībvalstu prioritātes, gan Eiropas Savienības nostādnes par izglītojamiem ar speciālām izglītības vajadzībām un sekmē viņu iesaistīšanos vispārējā izglītībā un arodapmācībā .
>> Papildu informācija aģentūras vietnē
>> Publikācijas latviešu valodā

06.05.2014. M.Reigase.
Skaidrojums par speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem licencēšanu

Valsts izglītības satura centrs ir saņēmis skaidrojumu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta par speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 210159xx) licencēšanu, kuru sagatavojušas IKVD Licencēšanas un reģistru departamenta vecākās ekspertes Liesma Neipreisa un Dina Jēkabsone, kuru piedāvājam izglītības iestādēm.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs