profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Profesiju standarti

Profesijas standarts ir Profesiju klasifikatora daļa un nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences. Sadarbībā ar Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi, lai izstrādātu pirmajam, otrajam un trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošus profesijas standartus, pieaicinot nozaru ministriju un profesionālo organizāciju pārstāvjus, VISC nodrošina profesiju standartu izstrādi un izvērtēšanu, sniedz organizatorisku un metodisku atbalstu profesiju standartu projektu izstrādē, kā arī uztur profesiju standartu un profesiju standartu projektu reģistrus.