eks_profizgl_01.jpg
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenus kārto, lai iegūtu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju Latvijas izglītības klasifikācijā ietvertajās profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmās vai, ja persona vēlas, novērtētu tās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci

Aktuālā informācija

Centralizētie profesionālas kvalifikācijas eksāmeni

17.11.2016. R.Ančupāne.
Par centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās daļas norises laiku 2016./2017.m.g.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" 11.punktu un Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumiem „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni”, VISC ar 2016. gada 3. oktobra rīkojumu Nr.1-03/172 noteicis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētisko zināšanu pārbaudes darbu norises laiku 2016. /2017. mācību gadā.

Sadaļas arhīvs