cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

08.01.2017. I.Liepiņa.
Vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi

VISC organizē vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 16 stundu kursus „Izglītības ilgtspējīgai attīstībai iespējas mācību un ārpusstundu darbā”.
Kursu nodarbības notiks 2018.gada 21.februārī un 28.martā Strūgu ielā 4, Rīgā.
Saskaņā ar VISC sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos – 26,88 EUR.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 2018.gada 5.februārim, aizpildot pieteikuma anketu.
Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv ; tālr.67350811
>> Pieteikuma anketa

02.01.2018. K.Sprudzāne.
Notiks Award jauno vadītāju apmācības

VISC sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award zelta biedrību 2018.gada 30.-31.janvārī un 2018.gada 27.-28.februārī organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana”, kuros vienlaikus tiks apmācīti Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award (turpmāk – programma Award) jaunie vadītāji.
Programma Award ir rīks, ko izmanto, lai palīdzētu 14 līdz 24 gadus veciem jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums (The Duke of Edinburgh’s International Award) ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas programmas Award ietvaros sasnieguši savus individuālos mērķus. Jaunietim, kas vēlas piedalīties programmā Award, ir jāatrod Award vadītājs – persona, kas parasti ir pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, jaunatnes darbinieks, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājuma) pārstāvis utml., kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā.
16 stundu kursu programmas tēmas: Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award, tās vēsture, struktūra, īstenošanas principi, programmas apguves līmeņi un jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.
Apmācības 2018.gada 30.-31.janvārī notiks Rēzeknes 5.vidusskolā, Rūpnīcas ielā 11. Apmācību grupa tiek komplektēta līdz 19.janvāra plkst.17.00.
Apmācības 2018.gada 27.-28.februārī notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā. Apmācību grupa tiek komplektēta līdz 16.februāra plkst.17.00.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai – 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta apmācību dalībniekiem pēc grupu nokomplektēšanas.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā eksperte, programmas Award nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv.
>> Programma
>> Pieteikuma anketa [DOC]

02.11.2012. K.Bulka.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Domājot par ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā un to īstenošanas kvalitāti izglītības iestādēs, VISC ir sagatavojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” (A programma) 12 stundu apjomā. Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2012.gada 24.aprīlī (lēmuma nr.160) un adresēta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
Piedāvājam pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm iespēju pedagogiem apgūt divu dienu (12 stundu) kursu programmu savā novadā vai pilsētā. Ieteicamais grupas dalībnieku skaits – 25 pedagogi.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs