cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

14.11.2016. A.Raudzepa.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem "Metodiskie ieteikumi tērpu kolekciju veidošanā un demonstrēšanā, gatavojoties V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālam „Toņi un pustoņi”"

VISC sadarbībā ar Aizkraukles novada Izglītības pārvaldi, Talsu Bērnu un jauniešu centru, Limbažu Bērnu un jauniešu centru un Balvu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi rīko profesionālās kompetences pilnveides semināru interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem "Metodiskie ieteikumi tērpu kolekciju veidošanā un demonstrēšanā, gatavojoties V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālam „Toņi un pustoņi”".
Semināri plānoti 4 vēsturiskajos novados:
Zemgale - 2016.gada 29.novembrī Aizkrauklē, Aizkraukles novada domes telpās, Lāčplēša ielā 1;
Kurzeme - 2016.gada 8.decembrī Talsos, Talsu Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 17a;
Vidzeme - 2016.gada 9.decembrī Limbažos, Limbažu Bērnu un jauniešu centrā, Rīgas ielā 19;
Latgale - 2016.gada 12.decembrī Balvos, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, Vidzemes ielā 26.
Pieteikuma anketu iesūtīt līdz 2016.gada 22.novembrim.
>> Nodarbību plāns

02.11.2012. K.Bulka.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Domājot par ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā un to īstenošanas kvalitāti izglītības iestādēs, VISC ir sagatavojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” (A programma) 12 stundu apjomā. Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2012.gada 24.aprīlī (lēmuma nr.160) un adresēta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
Piedāvājam pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm iespēju pedagogiem apgūt divu dienu (12 stundu) kursu programmu savā novadā vai pilsētā. Ieteicamais grupas dalībnieku skaits – 25 pedagogi.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs