cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

15.09.2016. I.Kraskeviča.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs pedagogiem, nometņu organizētājiem un vadītājiem

Valsts izglītības satura centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides un pieredzes apmaiņas semināru pedagogiem, nometņu organizētājiem un vadītājiem “Metodes, paņēmieni un resursi kvalitatīvai nometņu organizēšanai”.
Seminārs notiks 2016.gada 4.,5.,6.novembrī Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā, Brīvības gatvē 384a, Rīgā.
Semināra programmā ietverti aktuāli jautājumi, kas saistīti ar bērnu nometņu organizēšanu un norisi: finansējuma piesaiste nometnēm no ESF projektiem un pašvaldību rīkotajiem konkursiem, padomi un idejas kvalitatīvu pasākumu organizēšanai nometnēs, nometnes vadītāja rīcība konfliktsituācijās - atbildīgo iestāžu ieteikumi, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana, praktiskās nodarbības: āra trasītes, komandas darbs radošajās darbnīcās. Semināra dalībnieki saņems apliecību par 24 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.
Plašāka informācija un pieteikšanās VISC vietnē www.nometnes.gov.lv., kontakti: Inta Kraskeviča, tālr.67350813, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv
>> Semināra programma

05.09.2016. Z.Teivāne.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi mūsdienu deju skolotājiem

Valsts izglītības satura centrs no 24.oktobra līdz 28.oktobrim rīko mūsdienu deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes mūsdienu deju mācību programmu veidošanā”.
Pieteikuma anketu lūdzam līdz 29.09.2016. nosūtīt Zigrīdai Teivānei (e-pasts: zigrida.teivane@visc.gov.lv, kontakttālrunis: 67350810).
>> Pieteikuma anketa [DOC]

31.08.2016. I.Mažāne.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem

VISC no 24.oktobra līdz 28.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 23.09.2016. nosūtīt Ilzei Mažānei (e-pasts: ilze.mazane@visc.gov.lv, kontakttālrunis: 67350810).
>> Pieteikuma anketa [DOC]

02.11.2012. K.Bulka.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Domājot par ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā un to īstenošanas kvalitāti izglītības iestādēs, VISC ir sagatavojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” (A programma) 12 stundu apjomā. Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2012.gada 24.aprīlī (lēmuma nr.160) un adresēta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
Piedāvājam pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm iespēju pedagogiem apgūt divu dienu (12 stundu) kursu programmu savā novadā vai pilsētā. Ieteicamais grupas dalībnieku skaits – 25 pedagogi.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs