audz_1a.jpg
Valsts izglītības satura centrs plāno Latvijas valsts simtgadei veltītus pasākumus, kuros aicina iesaistīties ikvienu izglītības iestādi un ikvienu bērnu un jaunieti atbilstoši viņa spējām, interesēm un talantam.
Sākumlapa > Audzināšana > Latvijas valsts simtgade

Latvijas valsts simtgade

 

Gatavojamies Latvijas valsts simtgadei!

“Latvija – tā mums katram ir viena, bet katram šķiet citāda. No sniega baltumā mirdzošām kāpām līdz vasaras vēja glāstiem tveicīga jūlija pēcpusdienā. No rudens lapu krāsainās uguņošanas līdz pavasara iezvanīšanai. Mēs nākam pie Tevis, Latvija, tik dažādi savās domās un izjūtās, mēs nākam, lai Tevi uzrunātu Tavā dzimšanas dienā.”

Normunds Dzintars
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs

Tuvojas Latvijas valsts simtgade, kuras kulmināciju svinēsim 2018.gadā. Svētku programmu paredzēts īstenot piecu gadu griezumā no 2017. līdz 2021. gadam, lai atcerētos un aktualizētu ilgtermiņā Latvijai nozīmīgas vērtības.
Par valsts simtgades svinēšanas virsmērķi noteikta Latvijas sabiedrības valstsgribas un valstiskās piederības sajūtas stiprināšana, pašorganizējošu procesu rosināšana un dažādu līmeņu sadarbības veicināšana.
Galvenais vēstījums ir “Es esmu Latvija”, jo Latvijas galvenā vērtība ir cilvēki.

Svētku programma tiek veidota, balstoties uz šādiem mērķiem:

 • godināt valsts dibinātājus un pieminēt notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi; 
 • apliecināt Latvijas kā eiropeiskas valsts vērtības; 
 • cildināt Latvijas dabas skaistumu un kultūras daudzveidību; 
 • daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību un sasniegumus; 
 • spēcināt Latvijas kā 21. gadsimta nacionālas valsts identitāti; 
 • izkopt sabiedrībā atbildības ētiku par sevi, savu ģimeni, valsti. 

2016.gada 13.decembrī Ministru kabinets ir apstiprinājis Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.-2021.gadam. Šis pasākumu plāns ir tapis, līdzdarbojoties visām ministrijām, pašvaldībām, valsts un pašvaldību sadarbības partneriem, dažādām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un plašai sabiedrībai. Latvijas valsts simtgades svinības aizsāk tādas nozīmīgas ilgtermiņa aktivitātes kā “Latvijas skolas soma”, norisināsies darbs pie Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izveides, top vēstures un zinātnes pētījumi, jaundarbi un jaunrade, Latvijas filmas, kultūrvides sakārtošana un citas aktivitātes.

Pasākumu plāna tematiskie virzieni:

 • Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes
 • Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi
 • Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana
 • Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana
 • Latvijas draugi un kaimiņi

Šī pasākumu plāna ietvaros Valsts izglītības satura centrs plāno un īsteno Latvijas valsts simtgadei veltītus pasākumus, kuros aicina iesaistīties izglītības iestādes, lai bērni un jaunieši, atbilstoši viņu spējām, interesēm un talantam līdzdarbojoties svētku svinēšanā un gatavošanās procesā, sajustu arvien tuvāku un ciešāku piederību savai skolai, novadam/pilsētai, valstij. Skolēnu līdzdalība skolas, vietējās kopienas, sabiedrības un valsts dzīvē veicina viņu pilsonisko apziņu un aktivitāti, paaudžu vienotību un patriotisma jūtas.
Vēlamies uzrunāt visas izglītības iestādes iesaistīties simtgades svinību sagatavošanā, atbalstot jau kādu no plānotajām svinību norisēm vai organizējot savus pasākumus, tādējādi nodrošinot ikviena skolēna līdzdalību. Šis ir īstais laiks, lai darītu jēgpilnu un nozīmīgu darbu savai un sabiedrības izaugsmei, vietējās kopienas cilvēku dzīves uzlabošanai, vides sakārtošanai, vēstures notikumu pamatīgākai izzināšanai, jaunu kultūras vērtību radīšanai un vēl daudziem citiem labiem darbiem un pašu skolēnu iniciatīvām.
Valsts izglītības satura centrs ir uzsācis īstenot pasākumu ciklu ar zīmīgu nosaukumu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”, lai uzrunātu gan skolēnus, gan skolotājus, gan vecākus, gan skolu sadarbības partnerus konkrētu labu darbu veikšanai ilgtermiņā un ilgtspējā, lai skolēni iegūtu jaunas kompetences, īstenotu radošas un inovatīvas idejas, bagātinātos ar pozitīvām emocijām un neaizmirstamu pieredzi un visi kopā svinētu Latviju.
>> Par pasākumu ciklu "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons"
>> Kā Tu un Tava skola var iesaistīties "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonā"?
>> Latvijas simtgadei veltītie pasākumi

21.12.2017. E.Pelša.
Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" pirmā gada veikums

Šī gada pavasarī savu ceļu uzsāka Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” pirmais posms ar pedagogu – tālākizglītotāju sagatavošanas kursu programmu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā”, kuru Valsts izglītības satura centrs (VISC) īsteno sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae””. Martā un aprīlī divās kursu nodarbībās 12 grupās strādāja 370 pedagogi no visiem Latvijas reģioniem un Rīgas. Atsevišķas kursu grupas tika organizētas profesionālās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
>> Lasīt vairāk

21.11.2017. E.Pelša.
Aicinājums izglītības iestādēm pievienoties "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonam"

2017.gada 18.novembrī atzīmējām Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienu, un no šī mirkļa ir tikai viens solis līdz Latvijas valsts 100-tajai dzimšanas dienai. Tas ir īpašs notikums, kas liek ikvienam piestāt un padomāt, vai esam tam gatavi?
Jau šobrīd – visa 2017.gada garumā – Valsts izglītības satura centra iniciētā Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros kupls pulks pedagogu apgūst zināšanas un prasmes, lai vēlreiz un vēlreiz skolās aktualizētu un iedzīvinātu pilsoniskās līdzdalības aspektus, lai šie jautājumi kļūtu par izglītības procesa un skolas vides ikdienu, un jaunā paaudze ne tikai sekotu savu skolotāju idejām, bet radītu un īstenotu idejas un iniciatīvas paši.
Rudenī valsts svētku noskaņās Latvijas reģionos pedagogiem pievienojušies viņu skolēni, strādājot radošajās darbnīcās un diskusijās kopā ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un dažādu profesionālo jomu pārstāvjiem un meklējot atbildi uz jautājumu “Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?” Atbildes, protams, ir atšķirīgas. Varbūt pat katram tā ir sava? Tomēr ikvienu no projekta dalībniekiem vieno domas par mūsu valsti – par Latviju.
Priecāsimies, ja radošo darbnīcu dalībnieki ideju par šādām diskusijām aiznesīs un iedzīvinās savās skolās, un rosinām arī citu izglītības iestāžu skolēnus un pedagogus veidot līdzīgus pasākumus gan klases, gan skolas, gan arī vietējās pašvaldības mērogā. Tas varētu būt viens no labajiem darbiem Latvijas valstiskuma un pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā un ceļā uz pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” nākamo posmu.
>> Lasīt vairāk

27.10.2017. E.Pelša.
Labo darbu festivāli 2018

Lai sekmētu bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā, 2018.gadā VISC sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm/izglītības speciālistiem, pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādēm un, pieaicinot ekspertus no nevalstiskajām organizācijām, organizē Labo darbu festivālus piecos Latvijas reģionos:
     – Zemgalē – 9.maijā Jelgavā,
     – Vidzemē – 26.septembrī Madonā,
     – Rīgā – 3.oktobrī,
     – Latgalē –12.oktobrī Rēzeknē,
     – Kurzemē – 26.oktobrī Talsos.
>> Lasīt vairāk

06.10.2017. E.Pelša.
Radošās darbnīcas 2017

2017.gada rudenī VISC sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” un pašvaldībām organizē radošās darbnīcas pedagogiem, skolēniem un sabiedrības pārstāvjiem Latvijas reģionos un Rīgā, piedāvājot iespēju popularizēt pedagogu labo praksi pilsoniskās audzināšanas īstenošanā un skolēnu līdzdalības sekmēšanā izglītības iestādēs un vietējā kopienā.
Radošo darbnīcu tēma “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” turpina 2017.gada pavasarī aizsākto pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu tematiku. Pavisam kursos piedalījās 370 skolotāji. Tagad skolotājiem pievienojas viņu skolēni, lai kopīgi mācītos, sadarbotos, diskutētu, kā veidoties par aktīvu pilsoni, savas skolas, novada, pilsētas, valsts patriotu.
>> Lasīt vairāk

21.04.2017. E.Pelša.
VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojums noslēgsies ar koncertu „Vienā elpā”

VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma koncerts “Vienā elpā” notiks 5. maijā plkst. 17.00 Ķīpsalas hallē, kur vienā varenā orķestrī apvienosies 37 Latvijas labākie skolēnu pūtēju orķestri – 1500 jaunie mūziķi, kuri stāstīs Latvijas simtgades vēstures stāstu mūzikā.
>> Lasīt vairāk

27.03.2017. E.Pelša.
Skolotāju tālākizglītotāju kursi "Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā"

VISC sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” uzsāka skolotāju tālākizglītotāju sagatavošanu par pilsoniskās audzināšanas jautājumiem 12 valsts finansētās un biedrības līdzfinansētās grupās visos Latvijas reģionos. Martā notika pirmā kursu nodarbība 12 grupām visos Latvijas reģionos. Šobrīd notiek gatavošanās programmas turpinājumam
>> Nodarbības norises laiki

09.03.2017. E.Pelša.
Par skolotāju tālākizglītotāju sagatavošanas kursiem

VISC sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” uzsācis skolotāju tālākizglītotāju sagatavošanu par pilsoniskās audzināšanas jautājumiem 72 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmā 12 valsts finansētās un biedrības līdzfinansētās grupās visos Latvijas reģionos. Kursi tiek organizēti Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros un notiek Valsts izglītības satura centra īstenotā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” pirmajā posmā.
Informācija par kursiem, par pieteikšanās kārtību un citiem aktuālajiem jautājumiem nosūtīta novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem un izglītības iestādēm.
>> Lasīt vairāk