Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Projektu pārraudzības nodaļas jurista – iepirkumu speciālista (darbinieka) amatu uz noteiktu laiku līdz 2021.gada 31.augustam

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • darba pieredze iepirkumu procedūru norišu organizēšanā un dokumentācijas sagatavošanā;
 • zināšanas un prasmes iepirkumu tehniskās dokumentācijas izstrādē, iepirkumu procedūras norises organizēšanā un procesu kontrolē.

Veicamie amata pienākumi:

 • nodrošināt iepirkumu plāna sastādīšanu un izmaiņu veikšanu;
 • nodrošināt komunikāciju ar Centrālo Finanšu līgumu aģentūru un Iepirkumu uzraudzības biroju iepirkumu procedūru īstenošanas jautājumos;
 • pārraudzīt  iepirkumu dokumentācijas iesniegšanas iepirkumu komisijai termiņu ievērošanu;  
 • koordinēt projektu juriskonsultu – iepirkumu speciālistu darbu iepirkumu savlaicīgā sagatavošanā un norisē;
 • piedalīties iepirkumu komisijās;
 • sniegt metodisko atbalstu iepirkumu procedūru organizēšanā.

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu bruto 1024 EUR (ir iespēja strādāt nepilnu darba laiku);
 • darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • darbavietu Rīgas centrā, Aspazijas bulvārī 24.

Amats ir klasificēts: 21. saime, IIIA līmenis (9.mēnešalgu grupa).

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae –, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi „Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2018.gada 5.janvārim.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Administratīvās nodaļas grāmatveža (darbinieka) amatu uz noteiktu laiku (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai grāmatvedībā;
 • trīs gadu darba pieredze grāmatveža amatā un vēlama viena gada darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldības iestādē;
 • pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites programmām (t.sk., vēlams ar resursu vadības sistēmu HORIZON) un e-kasi;
 • zināšanas par ar amata pienākumiem saistītajiem normatīvajiem aktiem un prasme tos piemērot;
 • prasme strādāt ar datoru, lietot datorprogrammas un citas informācijas tehnoloģijas;
 • teicama latviešu valodas prasme;
 • prasme argumentēt un pamatot savu viedokli.

Veicamie amata pienākumi:

 • veikt saņemto rēķinu uzskaiti, izejošo rēķinu sagatavošanu un grāmatošanu, sagatavot maksājumu uzdevumus, avansa norēķinu grāmatošanu, komandējumu izmaksu uzskaiti, nodrošināt darbu ar e-kasi, veikt debitoru un kreditoru salīdzināšanu;
 • piedalīties gada un ceturkšņa pārskatu sagatavošanā – Valsts ieņēmumu dienestam, Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai u.c.;
 • nodrošināt finanšu dokumentācijas kārtošanu atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • atalgojums bruto EUR 854,-.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae (CV) -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi “Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2017.gada 22.decembrim.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz personāla speciālista – lietveža amatu ESF projektā 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”. Darba līgums uz noteiktu laiku – līdz 31.12.2021.

1. Amata nosaukums:

 • Personāla speciālists – lietvedis

2. Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

3. Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, prasmes un personiskās īpašības:

 • Pieredze personāla vadības (vai līdzīgā) darbā
 • Pieredze darbā valsts pārvaldes iestādē
 • Pieredze lietvedības darbā
 • Vēlama pieredze darbā ar resursu vadības un grāmatvedības programmu Horizon
 • Pieredze darbā ar novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmu (NEVIS)
 • Labas sadarbības un komunikācijas prasmes
 • Strukturētas domāšanas un sistematizēšanas prasmes
 • Prasme strādāt komandā un argumentēt savu viedokli
 • Teicamas MS Office programmatūras (MS Word, MS Excel, MS Power Point) lietošanas prasmes

4. Amata pienākumi:

 • Dalība personāla politikas izstrādē Personāla plānošanas un atlases organizēšana
 • Darba tiesisko un civildienesta attiecību uzsākšanas dokumentu, personālsastāva dokumentu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, personāla datu ievadīšana un apstrāde resursu vadības un grāmatvedības programmā Horizon
 • Projekta darbinieku amatu aprakstu sagatavošana un aktualizēšana
 • Darbinieku vērtēšanas procesa organizācija NEVIS
 • Darbinieku noslodzes kontrole un darba laika uzskaites lapu aizpildīšana
 • Projekta lietvedības darba organizēšana
 • Projekta dokumentu vadības nodrošināšana un uzglabāšana
 • Projekta vadības sanāksmju un citu ar administrēšanu saistītu pasākumu protokolēšana
 • Biroja darba organizācija

Amatam noteikta 30.saime, III līmenis, 9.algu grupa – 894 EUR pirms nodokļu nomaksas.

5. Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule
 • Dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV)
 • Izglītību apliecinošas dokumentu kopijas

6. Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu darbu radošā un draudzīgā kolektīvā
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae (CV) –, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, ESF projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”, Aspazijas bulvāris 24, 2.stāvs (ieeja no Teātra ielas puses), Rīga, LV–1050 ar norādi “Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e- pasta adresi info@852.visc.gov.lv ar norādi “Personāla speciālists – lietvedis vakance” līdz 2017.gada 20.decembrim.
Telefons informācijai 64615339 vai 29234600.

Aicinām līdz 2017.gada 15.decembrim pieteikties valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas locekļa darbam.

Komisijas locekļa pienākumi:

 • vadīt pārbaudes rakstveida daļu un mutvārdu pārbaudi;
 • vērtēt mutvārdu un rakstu daļu;
 • regulāri piedalīties vērtēšanas standartizācijas semināros;
 • veikt komisijas locekļa pienākumus regulāri (ne mazāk kā vienu darbdienu mēnesī un vienu brīvdienu mēnesī) saskaņā ar Valsts izglītības satura centra vadītāja rīkojumu par konkrētās pārbaudes vietu, laiku un komisijas locekļu sastāvu.

Prasības:

 • augstākā filoloģiskā izglītība vai cita augstākā izglītība un vismaz piecu gadu pedagoģiskā pieredze latviešu valodas mācīšanā;
  (pretendentam ir doktora grāds latviešu filoloģijā – 5 punkti, maģistra grāds latviešu filoloģijā – 4 punkti, bakalaura grāds/profesionālā kvalifikācija latviešu valodas un literatūras specialitātē – 3 punkti, cita augstākā izglītība – 0 punkti);
 • pieredze latviešu valodas prasmes vērtēšanā pieaugušajiem;
  (pretendentam  ir pieredze latviešu valodas prasmes vērtēšanā pieaugušajiem vairāk nekā 3 gadi – 5 punkti, 1 līdz 3 gadi – 3 punkti, nav pieredzes – 0 punkti);
 • zināšanas latviešu valodas prasmes vērtēšanā
  (pretendents veic uzdevumu saistībā ar latviešu valodas prasmes (runāšanas un rakstīšanas snieguma) novērtēšanu: novērtē objektīvi – 5 punkti; novērtē daļēji objektīvi – 3 punkti; novērtē neobjektīvi – 0 punkti);
 • teicamas zināšanas latviešu valodā
  (pretendents izpilda latviešu valodas zināšanu testu: 100% atbildes ir pareizas – 5 punkti; 80% līdz 90% atbilžu ir pareizas – 3 punkti; mazāk par 80% pareizu atbilžu – 0 punkti).

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīvesgājuma apraksts (CV), kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un kurā norādīti kontakti saziņai;
 • izglītības dokumenta kopija, kas apliecina vērtētāja atbilstību izvirzītajām prasībām.

Pretendentu atlase notiks konkursa kārtībā.
Ar konkursa kārtā izvēlētajiem pretendentiem tiks slēgti uzņēmuma līgumi uz vienu gadu.

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi „Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2017.gada 15.decembrim.
VISC sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti nākamajai konkursa kārtai.