Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu (darbinieka amats) uz noteiktu laiku

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura funkcijās ietilpst vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības satura izstrāde un dažādu pārbaudes darbu organizēšana, audzināšanas darba un interešu izglītības aktivitāšu organizēšana, darbs ar talantīgajiem skolēniem, mācību literatūras apstiprināšana un daudzveidīgu projektu īstenošana.

Pienākumi:

 • nodrošināt efektīvu iekšējās un ārējās komunikācijas aktivitāšu īstenošanu VISC;
 • veidot un uzturēt pozitīvu VISC publisko tēlu;
 • nodrošināt sadarbību ar masu medijiem, sagatavojot informāciju par VISC kompetencē esošajiem jautājumiem un sniedzot intervijas;
 • sagatavot informāciju un saturiski uzturēt VISC mājaslapu, veikt komunikāciju sociālajos tīklos;
 • iesaistīties dažādu sadarbības projektu īstenošanā.

Prasības:

 • profesionālā pieredze sabiedrisko attiecību jomā ne mazāk kā divus gadus, t.sk. pieredze darbā ar sociālajiem tīkliem;
 • augstākā izglītība, vēlama komunikācijas zinātnē;
 • teicamas valsts valodas zināšanas (gramatika, stilistika), ļoti labas angļu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas;
 • labas prezentācijas un rakstveida komunikācijas prasmes;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta programmas, Internet);
 • spēja operatīvi rīkoties un patstāvīgi pieņemt piemērotus lēmumus nestandarta situācijās;
 • spēja patstāvīgi plānot darbu un strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos.

Piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Amats ir klasificēts 24.saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Motivētu pieteikuma vēstuli un dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050 ar norādi „Konkursam sabiedrisko attiecību speciālists”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2017.gada 6.aprīlim. Iesniedzamajos dokumentos lūdzu norādīt atbilstību katrai no sludinājumā minētajām prasībām. Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieka (ierēdņa) amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība;
 • trīs gadu pieredze pedagoģiskajā darbā dabaszinātņu un/ vai inženierzinātņu, un/vai matemātikas, un/vai datorikas jomā;
 • pieredze mācību satura dokumentu (mācību priekšmetu standartu un programmu) un/ vai mācību līdzekļu izstrādē;
 • pārzināt vispārējās izglītības satura un tā īstenošanas normatīvo regulējumu;
 • pārzināt metodiskā darba īstenošanas procesu;
 • pārzināt lietišķo komunikāciju, dokumentu izstrādi un iesniegumu un vai atbilžu sagatavošanu;
 • sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes;
 • pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda;

Veicamie amata pienākumi:

 • nodaļas vadītāja prombūtnē organizēt nodaļas darbu; piedalīties nodaļas kompetencē esošo tiesību aktu projektu izstrādē;
 • pārraudzīt mācību priekšmetu “Dabas zinības”, “Dabaszinātnes”, “Fizika”, “Ķīmija”, “Bioloģija”, “Ģeogrāfija”, “Matemātika”, “Informātika”, “Programmēšanas pamati” īstenošanu, nodrošināt mācību satura pilnveidi kompetenču pieejā vispārējās izglītības pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē un pārraudzīt tā ieviešanu;
 • sadarboties (konsultācijas, pasākumi, profesionālās kompetences pilnveide) ar mācību satura metodisko apvienību vadītājiem, pedagogu profesionālajām apvienībām un biedrībām, izglītības pārvalžu darbiniekiem, augstskolām, pedagogiem, sociālajiem partneriem;
 • koordinēt izglītības iestāžu izstrādāto Valsts vispārējās izglītības standartos neminētu vispārējās izglītības mācību priekšmetu standartu izvērtēšanu, izvērtēt kompetencei atbilstošus mācību priekšmetu standartus;
 • izskatīt apstiprināšanai iesniegtās mācību literatūras manuskriptus, koordinēt to atbilstības mācību priekšmeta standartam izvērtēšanu; koordinēt mācību (metodisko) līdzekļu izstrādi;
 • izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, sagatavot atbilžu projektus; sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem; sniegt ar mācību saturu saistītu informāciju dažādiem politikas plānošanas un analīzes dokumentiem, pētījumiem un izvērtējumiem.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi.

Amats ir klasificēts 35.saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa).

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām [DOC].

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi „Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2017.gada 5.aprīlim. Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.