Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Administratīvā un projektu pārraudzības departamenta Administratīvās nodaļas personāla vadītāja (ierēdņa) amatu (uz ierēdņa prombūtnes laiku)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • Augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība personāla vadībā vai psiholoģijā, vai tiesību zinātnē, vai vadības zinībās;
 • Vismaz trīs gadu darba pieredze personālvadībā;
 • Vismaz viena gada darba pieredze personālvadībā valsts pārvaldē;
 • Pieredze dokumentācijas (darba līgumi, rīkojumi) izstrādē, kas saistīta ar darbinieku/ierēdņu pieņemšanu darbā/civildienesta attiecību nodibināšanu, atbrīvošanu no darba/civildienesta attiecību izbeigšanu, pārcelšanu amatā, atvaļinājuma piešķiršanu, norīkošanu komandējumā u.c.
 • Pieredze personāla atlases procesa organizēšanā un vadīšanā;
 • Vēlama pieredze darbinieku un ierēdņu darbības un tās rezultātu novērtēšanas procesa organizēšanā;
 • Pieredze tiesību aktu projektu izstrādē;
 • Valsts civildienesta un darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana.

Veicamie amata pienākumi:

 • Izstrādāt centra personālsastāva struktūru, veikt amatu klasificēšanu un saskaņošanu;
 • Koordinēt centra ierēdņu un darbinieku amatu aprakstu izstrādi un aktualizēt tos;
 • Sadarbojoties ar centra struktūrvienību vadītājiem, plānot un prognozēt centra personāla resursus, piesaistīt un atlasīt nepieciešamos darbiniekus;
 • Nodrošināt centra personālsastāva dokumentu noformēšanu un glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sagatavot rīkojumu projektus personāla jautājumos, nodrošināt rīkojumu uzskaiti (ierēdņu iecelšana amatā un atbrīvošana no amata, darbinieku pieņemšana darbā un atbrīvošana no darba, ierēdņu un darbinieku atvaļinājumu piešķiršana, ierēdņu un darbinieku norīkošana komandējumos, ierēdņu un darbinieku norīkošana kvalifikācijas celšanai);
 • Koordinēt kvalifikācijas celšanas pasākumus centra ierēdņiem un darbiniekiem. Organizēt ierēdņu un darbinieku ikgadējās novērtēšanas procesu un sagatavot dokumentāciju;
 • Nodrošināt kompetencē esošo tiesību aktu projektu izstrādi un saskaņošanu ar iesaistītajām centra struktūrvienībām un citām institūcijām.

 Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi.

Amats ir klasificēts 30.saimes IVA līmenī (10. mēnešalgu grupa), alga bruto EUR 900.00.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • Curriculum Vitae, kas apliecina atbilstību sludinājumā minētajām prasībām;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām [DOC].

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi: Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050 ar norādi „Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2017.gada 19.septembrim. Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.5.2.0. /16/I/001 "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" juriskonsulta – iepirkumu speciālista amata vietu (darbinieka amats). Darba līgums uz noteiktu laiku (uz projekta realizācijas laiku).

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

 • augstākā izglītība nozarē un jurista kvalifikācija

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, prasmes un personiskās īpašības:

 • pieredze projektu darbā valsts un/vai pašvaldības iestādē;
 • pieredze juridisku pakalpojumu sniegšanā vismaz 3 gadi;
 • pieredze valsts un/vai pašvaldību pilna cikla iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā vismaz 1 gads;
 • pieredze valsts un/vai pašvaldību iepirkumu procedūras organizēšanā un realizācijā;
 • sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes;
 • iniciatīva un radošas domāšanas prasmes;
 • strukturētas domāšanas un sistematizēšanas prasmes;
 • prasme strādāt komandā, pamatot savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu, vēlamas krievu valodas zināšanas.
 • teicamas MS Office programmatūras (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) lietošanas prasmes.

Amata pienākumi:

 • projekta iepirkumu plāna sagatavošana un aktualizēšana;
 • projekta iepirkuma tehniskās dokumentācijas un līgumu projektu sagatavošana;
 • iepirkuma procedūru nodrošināšana, t.sk. plānošana, tās norises organizēšana un izpilde, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana, iepirkuma procesa kontrole;
 • informācijas sniegšana projekta atskaišu, pārskatu sagatavošanai (t.sk. maksājuma pieprasījuma) savas kompetences ietvaros;
 • projekta iepirkumu dokumentu kārtošana un glabāšana;
 • projekta juridiskā nodrošinājuma procesu vadība, plānošana un uzraudzība, uzdevumu izpildes plānošana, koordinēšana, kontrole, darbības analīze;
 • juridiskā nodrošinājuma dokumentācijas (dokumentu veidu) uzkrāšana, saglabāšana un izmantošana;
 • projekta ieviešanas procesā nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu, līgumu un citu juridiska rakstura dokumentu sagatavošana/izstrāde;
 • iepazīšanās ar aktuālo informāciju par normatīvo aktu regulējumu savas kompetences ietvaros;
 • iepriekšējā tiesiskuma pārbaude trešo personu sagatavotajiem dokumentu projektiem;
 • juridisku konsultāciju un rakstveida atzinumu sniegšana savas kompetences ietvaros.

Amatam noteikta 21.saime, IIIA līmenis, 9.algu grupa, alga 986 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus sūtīt uz e-pasta adresi info@852.visc.gov.lv līdz 2017.gada. 14.oktobrim.
Sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem.