Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Speciālās izglītības nodaļas vecākā referenta amata vietu (darbinieka amats)

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

 • Augstākā profesionālā izglītība klīniskajā psiholoģijā vai profesionālais maģistra grāds izglītības psiholoģijā.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze un prasmes:

 • Vismaz 5 gadu pieredze psihologa darbā;
 • Ne mazāk kā viena gada darba pieredze psiholoģiskās izpētes veikšanā ar standarta izpētes metodēm un konsultēšanu;
 • Prasme izmantot dažādas psiholoģiskās izpētes metodes;      
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • Pieredze izpētes rezultātu analizēšanā, interpretācijā un atzinumu sagatavošanā;      
 • Teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;      
 • Prasme strādāt komandā;     
 • Psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus;
 • Pieredze darba grupu vadīšanā, projektu sagatavošanā un vadīšanā;
 • Pieredze vecāku, izglītojamo, citu ieinteresēto pušu konsultēšanā par speciālās izglītības jautājumiem.

Veicamie amata pienākumi:

 • Piedalīties Nodaļas un Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (VPMK) darba uzdevumu plānošanā un nodrošināt to izpildi;
 • Piedalīties VPMK darbā un sniegt eksperta atzinumu par izskatāmajiem jautājumiem;
 • Nodrošināt ekspertīzes, nosakot izglītojamo atbilstību izglītības programmas apguvei;
 • Nodrošināt eksperta atzinumu noformēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (par izglītojamo ar speciālām vajadzībām pārbaudes rezultātiem u.c.);
 • Veidot un papildināt eksperta darbam nepieciešamās datu bāzes par izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un izglītības iestādēm;
 • Izveidot un vadīt speciālās izglītības satura darba grupas un ekspertu komisijas.

Amatam noteikta 35.saime, II līmenis, 9.mēnešalgu grupa.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi "Konkursam", iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2016.gada 26.septembrim.
Uzziņas pa tālruni 67503026.