LATVIJAS REPUBLIKA
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

IZGLĪTĪBAS SATURA UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS

KĀRTĪBA

16.04.2009. nr. 1-03/5k

Kārtība, kādā organizē mācību satura dokumentu projektu izstrādi
un nosaka atalgojumu par darba uzdevuma izpildi

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgais jautājums

1. Kārtība nosaka, kā Izglītības satura un eksaminācijas centrs (turpmāk – centrs) organizē mācību satura dokumentu projektu izstrādi un nosaka atalgojumu mācību satura dokumentu projektu izstrādes darba grupas loceklim un ekspertam par darba uzdevuma izpildi.

II. Mācību satura dokumentu projektu izstrādes
darba grupas izveidošana un ekspertu izvēle

2. Pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību satura dokumentu projektu izstrādei centrs izveido darba grupas (turpmāk – darba grupa) un piesaista ekspertus.

3. Darba grupas locekļu un ekspertu atlase notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

4. Informāciju par iepirkumu publicē centra mājaslapā (www.isec.gov.lv).

5. Darba grupas locekļu un ekspertu pretendentam (turpmāk – pretendents) ir šādas prasības:
5.1. dalībai darba grupā – augstākā izglītība attiecīgajā zinātņu nozarē un ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze attiecīgajā zinātņu nozarē vai mācību priekšmetā, ko pretendents apliecina ar savu CV un izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijām. Pretendenta zinātnisko grādu, pilna laika doktorantūras studijas, starptautisko profesionālo pilnveidi un pieredzi mācību satura dokumentu projektu izstrādē vērtē kā papildu kvalifikāciju, un tā ir priekšrocība konkursā;
5.2. ekspertam – doktora grāds attiecīgajā zinātņu nozarē un ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze attiecīgajā zinātņu nozarē, ko pretendents apliecina ar savu CV un izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijām.

6. Centrs izveido darba grupas locekļu un ekspertu atlases komisiju (turpmāk – komisija), ko ar rīkojumu apstiprina centra vadītājs.

7. Komisija sastāv no centra vadītāja vietnieka izglītības satura un tālākizglītības jautājumos (turpmāk – vadītāja vietnieks), Izglītības satura nodrošinājuma daļas vadītāja (turpmāk – daļas vadītājs) un centra mācību priekšmeta satura speciālista (turpmāk – speciālists).

8. Komisijai ir šādi darba uzdevumi:
8.1. izvērtēt pretendentu pieteikumu atbilstību šīs kārtības 5.punktā noteiktajām prasībām;
8.2. organizēt pārrunas ar pretendentiem;
8.3. izvirzīt darba grupā ne mazāk kā trīs locekļus;
8.4. izraudzīties ekspertus;
8.5. rakstiski informēt pretendentus par konkursa rezultātiem.

9. Darba grupas sastāvu un darbības ilgumu, kā arī ekspertu ar rīkojumu apstiprina centra vadītājs.

10. Informāciju par darba grupas sastāvu, darbības ilgumu un ekspertiem publisko centra mājaslapā (www.isec.gov.lv).

11. Centra vadītājs ar darba grupas locekli un ekspertu slēdz uzņēmuma līgumu par attiecīgā darba uzdevuma izpildi un nosaka atalgojumu par darba uzdevuma izpildi saskaņā ar šīs kārtības IV nodaļu.

III. Mācību satura dokumentu projektu izstrāde

12. Mācību satura dokumentu projekti ir mācību priekšmeta standarta projekts, mācību priekšmeta programmas parauga projekts un pirmsskolas izglītības satura īstenošanas metodisko ieteikumu projekts (katrs atsevišķi turpmāk arī – projekts).

13. Mācību priekšmeta standarta projektu vai mācību priekšmeta standarta grozījumu projektu var izstrādāt, pamatojoties uz:
13.1. Ministru kabineta izdotu tiesību aktu;
13.2. izglītības un zinātnes ministra rīkojumu;
13.3. mācību priekšmeta satura konsultatīvās padomes (turpmāk – konsultatīvā padome) ieteikumu;
13.4. izglītības pētījumu rezultātiem;
13.5. valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzi.

14. Mācību priekšmeta programmas parauga projektu darba grupa izstrādā, pamatojoties uz centra vadītāja rīkojumu, pēc:
14.1. jauna mācību priekšmeta standarta projekta sagatavošanas;
14.2. konsultatīvās padomes ieteikuma.

15. Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas metodisko ieteikumu projektu darba grupa izstrādā, pamatojoties uz centra vadītāja rīkojumu, pēc valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju projekta sagatavošanas.

16. Darba grupas darbu organizē speciālists daļas vadītāja padotībā.

17. Darba grupai ir šādi uzdevumi:
17.1. iepazīties ar projekta izstrādes pamatojumu;
17.2. izstrādāt projektu;
17.3. pilnveidot projektu pēc tā publiskās apspriešanas.

18. Darba grupas izstrādāto projektu speciālists iesniedz daļas vadītājam un vadītāja vietniekam.

19. Daļas vadītājs organizē:
19.1. projekta redakcionālo pilnveidi;
19.2. projekta ievietošanu centra mājaslapā (www.isec.gov.lv) publiskai apspriešanai;
19.3. publiskajā apspriešanā projekta pilnveidei iesniegto priekšlikumu apkopošanu;
19.4. projektu ekspertēšanu, nododot projektu ekspertam izvērtēšanai un atzinuma sagatavošanai;
19.5. projekta izvērtēšanu konsultatīvajā padomē.

20. Ekspertam ir šādi uzdevumi:
20.1. izvērtēt atbilstošās izglītības jomas mācību satura dokumentu projektu saskaņotību;
20.2. sagatavot atzinumu par atbilstošās izglītības jomas mācību satura dokumentu projektiem.

21. Centrs sagatavoto projektu ievieto mājaslapā (www.isec.gov.lv) publiskai apspriešanai.

22. Pilnveidoto projektu speciālists saskaņā ar centra iekšējo normatīvo aktu "Mācību priekšmeta satura konsultatīvās padomes nolikums" iesniedz konsultatīvajai padomei izvērtēšanai un slēdziena par projektu sagatavošanai.

23. Pamatojoties uz konsultatīvās padomes slēdzienu par projektu, vadītāja vietnieks pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
23.1. lēmumu par mācību priekšmeta standarta projekta vai mācību priekšmeta standarta grozījumu projekta sagatavošanu iesniegšanai Ministru kabinetā;
23.2. lēmumu par mācību priekšmeta programmas parauga projekta vai pirmsskolas izglītības satura īstenošanas metodisko ieteikumu projekta apstiprināšanu;
23.3. lēmumu par projekta pilnveidi un tā atkārtotu iesniegšanu konsultatīvajai padomei.

24. Darba grupas darbībai nepieciešamās materiālu sagatavošanas un telpu nomas izmaksas, darba grupas semināru izmaksas, darba grupas locekļu atalgojumu un ceļa izdevumus uz darba grupas semināriem apmaksā no centra budžeta līdzekļiem.

IV. Atalgojuma par darba uzdevuma izpildi noteikšana

25. Darba grupas locekļi un eksperti darba uzdevumu izpilda saskaņā ar centra norādījumiem.

26. Darba grupas loceklim, kas izstrādā pirmsskolas izglītības satura īstenošanas metodisko ieteikumu projektu, mācību priekšmeta standarta projektu vienam izglītības posmam – 1.–3.klasei, 4.–6.klasei, 7.–9.klasei vai 10.–12.klasei – vai mācību priekšmeta programmas parauga projektu vienam mācību gadam, nosaka atalgojumu, kas ir ne mazāks kā Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumu Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs" (turpmāk – MK noteikumi Nr.310) 1.pielikuma I1 nodaļas 29.2.apakšpunkta III līmeņa amata aprakstam atbilstošās 9.mēnešalgu grupas 5.kvalifikācijas pakāpes minimālais atalgojums, kas noteikts Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju"(turpmāk – MK noteikumi Nr.995).

27. Atalgojums par viena mācību priekšmeta standarta projekta vai mācību priekšmeta programmas parauga projekta izvērtēšanu (ekspertēšanu) ir ne mazāks kā MK noteikumu Nr.310 1.pielikuma I1 nodaļas 10.punkta IV līmeņa amata aprakstam atbilstošās 12.mēnešalgu grupas 5.kvalifikācijas pakāpes minimālais atalgojums, kas noteikts MK noteikumos Nr.995.

Saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju 2009.gada 15.aprīlī.

Vadītāja
A.Groza